Апостолска църква "Живот Чрез Христа"

Води началото си от 25-ти ноември 1999г. Като църква ние вярваме в ролята на петкратното служение за изграждането на църквата, и по-специално в тази на апостолите и пророците, за издигането на една чиста и свята невяста, която ще извърши волята на Бога и ще доведе до установяването на Неговото царство на земята.

Също така нашата вяра е основана на разбирането за завета и заветните взаимоотношения. Ние вярваме в едно пълно предаване на Господа (ученичество), което има за плод единството на Църквата. Без това единство, Църквата не може да очаква благословението на Бога върху своя живот. Според Библията това единство трябва да започва от водачите и от там да се изгражда на всяко едно ниво в Тялото.

Като Църква ние имаме пет основни области, в които се стремим да изградим вярващите. Те са и 5-те основни цели, които Исус ни остави по време на земното си служение. Те са: 

Те са поклонението (взаимоотношенията ни с Бога), общението (взаимоотношенията ни с вярващите), ученичеството, служението и свидетелстването за Христос (включващо и мисиите). Балансираното преследване на тези пет цели води  до пълноценното изграждане на Църквата и до нейното духовно здраве.

Поклонението

първа област

Поклонението

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. За тази цел ние изграждаме вярващите в молитва, тъй щото по примера на Давид да издигнем поклонници, които да се молят и да се покланят на Бога постоянно в молитвения дом на църквата, изпълнявайки по този начин и Деян.13:2.

Общението

втора област

Общението

Общението в църквата ни се извършва основно в Домашните групи, където едновременно с това се посрещат и нуждите на светиите. Това е и мястото където всеки вярващ естествено се вгражда в Тялото Христово и едновременно с това бива изграждан в основите на християнската вяра.

Ученичеството

трета област

Ученичеството

За целта църквата има Библейско училище, което за разлика от останалите е основано на Христовия пример, където с малка група от хора, обучението се извършва на основата на практиката на студентите и опита и откровенията на преподавателите.

Служението

четвърта област

Служението

След Библейското училище, нашата цел е да видим всеки вярващ да влиза в Божията воля и призив за живота си.

Свидетелстване за Христос

пета област

Свидетелстване за Христос

Църквата регулярно е изпращала и подкрепя мисионери както в България, така и в други части на света. Ние силно вярваме в този призив върху Тялото Христово и се стремим да изградим този мисионерски манталитет във всеки един член на църквата.

ЦЕННОСТИТЕ НА ЦЪРКВАТА

ОСНОВАТА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ГРАДЯТ БОЖИИТЕ ЦЕЛИ

        Ценностите са едно от най-важните неща в живота на всеки християнин и всяка църква. Те са израз на това до колко ние истински сме се предали на Бога и на ближния в изпълнение на Неговата воля. Те са също така израз на това как оценяме хората и делото, на което сме се предали и посветили. Това е така, защото ние изявяваме тези ценности в отношение към хората около нас, а не заради самите нас. Поради тази причина те са мерило именно за това как оценяме хората (колко струват за нас и колко държим на тях). Мнозина се стараят да изявяват тези ценности, но само към определена група от хора – тези, от които те също очакват подобно отношение. Това обаче е показател, че ние не сме прегърнали истински в сърцето си тези ценности и не сме ги направили смисъл на живота си. И само когато им се посветим напълно, хората ще могат да видят в нас Христос – хора, които сме същите във всяка ситуация и към всичките човеци. Само тогава ние ще спечелим доверието на всички. Аз вярвам, че Бог всекидневно ни изпитва чрез хора и ситуации, до колко наистина държим на принципите и стандартите Му. И това се вижда в ситуациите, когато никой не ни вижда и когато омаловажаваме дадени случаи или хора. За целта е необходимо да Му предадем сърцето си безрезервно, защото по този начин и нашата чувствителност и покорство в Духа ще се увеличат несравнимо повече. Бог очаква от нас тази стабилност и постоянство в характера ни, така щото Той да може да ни се довери. В противен случай всеки път, когато гледаме с леко око на нещата, ние дефакто изключваме себе си от Божиите стандарти и същевременно от Бога, казвайки Му един вид, че сега не желаем да се съобразяваме с Него.

       Ценностите са онези 90% от айсберга на успеха, които дефакто се намират под повърхноста на водата и много често остават незабелязани, поради което хората отдават причината за успеха на други неща. Но истината е, че без изграден характер ние никога не можем да се радваме на траен успех според Божиите стандарти.

        Ценностите са също така стандартът на Божието царство и само едно пълно предаване на живота ни на тези стандарти може да изяви Царството на Бога със сила. Човек или църква без ценности, е човек или църква без принципи, на които никой не може да се довери. Качеството на един живот се измерва именно според това до каква степен той спазва определени ценности в живота си. По същия начин и Бог никога не е държал на количеството на хората или на свършената работа в църквата, а основно и най-вече на качеството, което представяме пред Него.

      Ценностите представляват характера и правдата на Бога, и в този смисъл те трябва да бъдат нашата дреха, с която се обличаме (Ефес.4:22-24) 

      Ценностите са показател за това, че човекът живее в близост и интимност с Бога, защото без тях, никой не би бил в състояние да изявява характера на Бога, който всъщност се изразява чрез тези ценности. 

      Ценностите са също така показател за това, че човекът се предал на простотата и чистотата на евангелието, а не на големи и велики цели, в името на които обикновено хората погазват всякакви норми на поведение, само и само да ги постигнат. В този смисъл те са показател за зрелостта и смирението на човека и за това, че той е надраснал своите лични амбиции.

        Ценностите също така изграждат една атмосфера на сигурност, доверие и спокойствие, както в личен, така и в общ план. А това спомага за по-бързото предаване и израстване на всеки човек и служение. От друга страна, когато няма ценности и стандарти в работата и живота на една църква, никой не може да чувства сигурноста и защитата относно своя живот и служение. Всичко това носи напрежение и умора, които рано или късно могат да преминат в бунт и непокорство.

        Ценностите са нещо много по-важно от призива и видението, защото без тях човекът или църквата никога няма да са в състояние да изпълнят Божията воля. Ценностите представляват качествата, които са необходими за изпълнението на видението.Те са основата, върху която се гради видението, чрез отделните призиви в тялото. Ценностите са израз на правилната работна атмосфера от една страна и на правилния модел на работа от друга, който гарантира правилните резултати. Ценностите са гаранцията за това, че Бог е в контрол на работата, докато тяхната липса е показател за това, че Сатана държи контрол върху ситуацията. Ето защо най-важното в един екип е изграждането на качествата в хората, които ще работят заедно. За целта най-важното нещо е всеки да има този манталитет на изграждане на правилните взаимоотношения от една страна и на правилната работна атмосфера от друга. Това ще рече, че всеки трябва да се стреми да бъде пример за другите в посвещението и изявата на плода на Духа, издигайки съработниците си и показвайки почит към всеки един, считайки ближния по-горен от себе си. Ето защо ключовите водачи са от най-голямо значение, защото именно те са онези, които задават правилния тон и модел за работа. И тяхната основна цел трябва да бъде изграждането на ценностите в живота на хората, и издигането именно на стандартите на царството, а не толкова влагането на знания и вкарването в служение, което може само да им помогне за тяхното възгордяване и падение.

ЦЕННОСТИ НА ЦЪРКВА „ЖИВОТ ЧРЕЗ ХРИСТА”